Rekisterin ylläpitäjä

Kantamoinen osuuskunta
Y-tunnus 3157784-9 

37570 Lempäälä

Verkkosivun osoite https://www.kantamoinen.fi

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö: Sirpa Mäkinen, info(at)soliseva.fi. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö vastaa viimeistään 20 arkipäivän kuluessa tätä rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Rekisterin nimi

Kantamoinen osuuskunta -asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Kantamoinen osuuskunta tuottaa terapia-, sosiaali-, valmennus-, koulutus- ja kehittämispalveluja. Asiakkaina ovat yksityishenkilöt, perheet, julkinen sektori, järjestöt, oppilaitokset sekä muut yritykset ja organisaatiot. Kantamoinen osuuskunnan asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Asiakasrekisteriin kerätään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa ja Soliseva -yrityksen välinen sopimus, ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle, toisin sanoen asiakassuhdetta ei synny, jos asiakas ei anna palvelun tuottamiseen liittyviä henkilötietojaan. Tietojen pohjalta ei tehdä asiakasta koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisena ja pääasiallisena tietolähteenä ovat asiakkaalta itseltään kerättävät tiedot kasvokkain, puhelimitse tai sähköisesti. Asiakas voi antaa erikseen suostumuksensa häntä koskevien tietojen hakemiseen muilta rekisterinpitäjiltä, kuten muilta asiakkaalle palveluita tuottaneilta/tuottavilta toimijoilta. Käyttämällä kantamoinen.fi -sivustolla olevaa ajanvaraus- tai yhteydenottolomaketta tai lähettämällä sähköpostia, antaa asiakas seuraavat henkilökohtaiset tiedot: nimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero. Yhteydenottolomakkeella lähetettävät tiedot siirtyvät SSL-varmenteella suojatun yhteyden kautta Kantamoinen osuuskunnan sähköpostiin. Ajanvarausjärjestelmän tietoja säilytetään 12 kuukautta. 

Jos yhteydenotto johtaa asiakassuhteeseen, tallennetaan asiakasrekisteriin nimen ja yhteystietojen lisäksi asiakassuhdetta koskevat tiedot, joita ovat sopimus-, laskutus- ja maksutiedot sekä muut palvelun tuottamisen kannalta olennaiset tiedot.  Rekisteriin tallennetaan myös alaikäisen kohdalla huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle asiakkaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot. Tarvittaessa rekisteriin voidaan tallentaa myös muun asiakkaan lähiomaisen nimi, yhteystiedot ja mahdollinen sukulaisuussuhde. Yritys- tai yhteisöasiakkaan kohdalla rekisteriin tallennetaan nimi, y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. Rekisteriin talletettavien asiakastietojen tehtävänä on ensisijaisesti varmistaa asiakkaalle tuotettavan palvelun laatu (asiakkaan oikeudet, suunnittelu, toteutus, seuranta, jatkuvuus). Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja tai ohjaustilanteita ei tallenneta tai referoida yksityiskohtaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Sähköinen rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, että vain tietoon oikeutetuilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy tietoihin. Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään tarpeellisia tietoturvakeinoja, joita ovat esimerkiksi suojattu yhteys, palomuurit, turvalliset tilat, vahvat salasanat sekä huolellinen toiminta. Manuaalinen rekisteri säilytetään valvotuissa ja kahden lukon takana olevissa tiloissa. 

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä ja kirjanpitoaineistossa seitsemän vuotta tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää tai siihen asti, että asiakas esittää henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle, ellei rekisterinpitäjää edellytetä edelleen säilyttämään tietoja tai ellei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua edelleen säilyttää tietoja.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä eikä rekisteritietoja luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille, kuten esimerkiksi tilanteissa, joissa palveluita tuottaessaan Kantamoinen osuuskunnan edustaja saa tietää alaikäisen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen ja valitusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin rekisterissä oleviin tietoihinsa.

Asiakkaalla on:

– oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi markkinoinnin estäminen)
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (esimerkiksi suostumuksen peruuttaminen markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle asiakasrekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen tietojen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai toteutetaan muut vaadittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietoja ei luovuteta muulle taholle kuin asiakkaalle itselleen. 

Asiakkaalla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos henkilötietojen käsittelylle ja säilyttämiselle ei ole lakisääteisiä velvoitteita.

Tietoturvaloukkaus

Mikäli Kantamoinen -osuuskunnalle tulee tietoon järjestelmään kohdistunut tietoturvaloukkaus, joka todennäköisesti vakavasti vaarantaa asiakkaiden yksityisyyden, ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta asiakkaille sähköpostitse ilman aiheetonta viivytystä.

Ilmoituksessa kerrotaan mitä tietoja tietoturvaloukkaus koskee, mitkä ovat loukkauksen todennäköiset seuraukset ja mihin toimenpiteisiin Kantamoinen osuuskunta on ryhtynyt tietoturvaloukkauksen johdosta.

Muutokset

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa, mikäli muutokset vastaavissa tietosuoja- ja yksityisyyssuojalainsäädännöissä sekä sosiaali- ja terveyshuollon lait ja asetukset sitä edellyttävät. Rekisterinpitäjä suosittelee asiakkailleen, että nämä tarkastavat tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin, jotta asiakkailla on ajantasaiset tiedot siitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.

Sovellettava laki ja valvova viranomainen

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen henkilötietolakia ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Henkilötietojen käsittelyä valvova viranomainen on Suomen tietosuojavaltuutettu.

Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden osalta myös Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 ja Laki asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 sekä tarvittavia erityislakeja, joista lisätietoa https:/stm.fi/sotepalvelut/lainsaadanto. Näiltä osin valvovina viranomaisina toimivat Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivat Aluehallintovirastot (www.avi.fi)  ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (www.valvira.fi).

EVÄSTESELOSTE

Evästeet

www.kantamoinen.fi -verkkosivustolla käytetään seuraavien palveluiden tai sovellusten evästeitä:

1) Google Analytics
2) YouTube.

Evästeiden avulla parannetaan verkkosivuston asiakaskokemusta sekä kerätään tietoa analyyseihin ja markkinointiin. Eväste tallentuu käyttäjän päätelaitteelle, joita ovat esimerkiksi matkapuhelin tai tietokone. Evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja, jotka voitaisiin yhdistää käyttäjään. 

Verkkosivuston evästeitä voi hallita muuttamalla selaimen asetuksia siten, että joko estää evästeiden käytön kokonaan, sallii ne vain pyynnöstä tai poistaa ne selainistunnon sulkemisen yhteydessä. Evästeiden hylkäämis- tai sallimisasetukset löytyvät kustakin selaimesta ”asetukset” tai vastaavasta kohdasta. Kannattaa huomioida, että joidenkin palvelujen käyttö voi tällöin estyä ja jotkin verkkosivuston osiot toimivat oikein vain, kun evästeet ovat käytössä. 

Www.kantamoinen.fi -verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Google Analytics

Www.kantamoinen.fi -verkkosivuston kävijäseuranta on toteutettu Google Inc.:in tarjoamalla Google Analytics -palvelulla, joka käyttää evästeitä verkkosivuston kävijätietojen analysointiin. Kävijätietoja ovat esimerkiksi IP-osoite, päivämäärä, kellonaika, istunnon kesto, sivut joiden välillä käyttäjä liikkuu, selaimen versio, käyttöjärjestelmä, käytetty kanava (mobiili, internet, sovellus). Verkkosivustovierailun aikana kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan verkkosivuston teknisen hallinnan tukemiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Nämä tiedot auttavat kehittämään verkkosivuston käyttökokemusta. 

Google siirtää ja tallentaa evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstä Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. Www.kantamoinen.fi -verkkosivustolla on käytössä IP-osoitteen anonymisointi, jonka avulla käyttäjän IP-osoite lyhennetään niin, ettei se ole tunnistettavissa.

YouTube

Www.kantamoinen.fi -verkkosivusto sisältää upotettuja YouTube-videoita ja käyttää YouTube-palvelua videoiden näyttämistä ja säilyttämistä varten. Googlen tarjoama YouTube-palvelu käyttää evästeitä palveluidensa käytön seuraamiseen. Eväste aktivoituu vasta kun käyttäjä painaa videon ”play”-painiketta. Videon käynnistäminen on verrattavissa siihen, että käyttäjä itse kävisi YouTube-palvelun sivustolla.

Lue lisää Googlen tietosuojaselosteesta sekä evästeiden käytöstä.

Tietosuojaseloste päivitetty 19.10.2020.